Treasurist
ระบบการให้คำแนะนำของเทรเชอริสต์พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์ยาวนานและได้รับความเห็นชอบอย่างถูกต้องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับมืออาชีพในวงการดิจิทัลเทคโนโลยี